Titel

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder u de Aimia-website www.drinkmechai.co.uk mag gebruiken die wordt aangeboden door Aimia Foods Ltd ("AIMIA"). Zie ook ons privacybeleid. Door de website te bezoeken, te gebruiken en te downloaden, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden ("de overeenkomst") en bevestigt u deze acceptatie elke keer dat u de website bezoekt.

Adres: Penny Lane, Haydock, Merseyside, WA11 0QZ.
Telefoon: +44 (0)1942 272 900 Fax: +44 (0)1942 272 831

E-mail: info@aimiafoods.com

AIMIA btw-nummer: 249877833
AIMIA ondernemingsnummer: 1542173

AIMIA is een in Engeland geregistreerd bedrijf. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. U en AIMIA onderwerpen zich elk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

Bladeren op eigen risico
Houd er rekening mee dat u de Websites op eigen risico bezoekt en gebruikt. AIMIA is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade die u mogelijk oploopt als gevolg van toegang tot en gebruik van de website. AIMIA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar de websites links hebben en als u dergelijke gelinkte websites bezoekt, doet u dit op eigen risico. Het opnemen door AIMIA van links naar dergelijke websites impliceert geen goedkeuring door AIMIA van het materiaal op dergelijke websites. AIMIA staat geen derde partij toe om een link naar een van de websites te gebruiken, noch staat het een derde partij toe om de websites te framen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AIMIA.

Uw gebruik van het WWW is op eigen risico en onderworpen aan alle toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving. AIMIA is niet verantwoordelijk voor enige informatie of diensten die door u op het WWW worden verkregen. AIMIA behoudt zich het recht voor om op elk moment met of zonder kennisgeving delen van of toe te voegen aan de Website te wijzigen, aan te vullen, te verplaatsen of te verwijderen.

Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten en andere rechten (inclusief databaserechten, handelsmerken (geregistreerd of niet-geregistreerd) en alle andere intellectuele eigendomsrechten) in en op de websites en hun inhoud (die voor alle duidelijkheid alle informatie bevat die op of beschikbaar is op de websites (“de Inhoud”)) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan AIMIA of worden anderszins gebruikt door AIMIA zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Tenzij AIMIA uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft, mag u tekstuele of grafische inhoud van de Websites gebruiken, bekijken, downloaden, kopiëren of afdrukken, op voorwaarde dat deze uitsluitend door u wordt gebruikt om informatie in te winnen over de door AIMIA geleverde diensten en op voorwaarde dat u geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen op dergelijke inhoud wijzigen of verwijderen. U mag in geen geval Inhoud gebruiken op een manier die een onjuiste of misleidende indruk van AIMIA kan geven.

U stemt ermee in om geen afgeleide werken van alle of een deel van een van de websites te kopiëren, te reproduceren, op te slaan in enig medium (inclusief op andere websites), te verspreiden, over te dragen, te wijzigen, te wijzigen, te verspreiden of enig deel van een van de websites te bewerken. de Websites anders dan hierboven toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AIMIA.

Specifieke verboden: u mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren, noch mag u proberen de software waaruit of op welke manier dan ook bestaat te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren die deel uitmaken van een van de websites. U stemt ermee in om de hele website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van, of het gebruik van een van de websites door derden beperkt.

Betrouwbaarheid
De Websites en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en hoewel AIMIA alle zorg heeft besteed aan de voorbereiding van de Website en de Inhoud, kan AIMIA niet garanderen dat de Inhoud volledig up-to-date en vrij van fouten zal zijn. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving geeft AIMIA geen garanties, verklaringen en/of verbintenissen (expliciet of impliciet) met betrekking tot de websites en de inhoud (inclusief de juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, kwaliteit, beschikbaarheid of volledigheid daarvan). AIMIA sluit alle aansprakelijkheid uit (anders dan voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid) met betrekking tot de Websites en de Inhoud, ongeacht of dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, schending van wettelijke verplichtingen of anderszins (inclusief, zonder beperking, aansprakelijkheid met betrekking tot verliezen, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook die door u zijn opgelopen of geleden van indirecte of gevolgschade, zoals verlies van winst, gegevens, zaken of goodwill). AIMIA maakt geen aanspraken of verklaringen dat enige of alle inhoud rechtmatig kan worden bekeken of gedownload buiten Engeland en Wales en tenzij anders specifiek vermeld, zijn de inhoud en deze websites uitsluitend gericht op consumenten en/of bedrijven die toegang hebben tot deze websites vanuit Engeland en Wales. Toegang tot dergelijk materiaal is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u ervoor kiest om de Websites van buiten Engeland of Wales te bezoeken, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied.

Computervirussen en -fouten: hoewel AIMIA redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat de websites geen fouten, virussen, bugs, andere kwaadaardige code of schadelijke componenten bevatten of verspreiden en ononderbroken zullen zijn, geeft AIMIA geen garantie of verklaring dat dit het geval zal zijn . Het wordt echter aanbevolen om al het materiaal dat u van de websites hebt gedownload op virussen te controleren en regelmatig te controleren op de aanwezigheid van fouten, virussen, bugs, andere kwaadaardige code en schadelijke componenten.

AIMIA sluit voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving alle aansprakelijkheid uit (anders dan aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van AIMIA) in verband met enige schade of verlies veroorzaakt door fouten, virussen, bugs, andere kwaadaardige code of schadelijke componenten die afkomstig zijn uit of zijn gecontracteerd van de websites en eventuele onderbrekingen in de werking van de websites.

Beëindiging
AIMIA heeft het recht om uw gebruik van de website onmiddellijk te beëindigen als AIMIA naar eigen goeddunken vaststelt dat u deze algemene voorwaarden hebt geschonden of anderszins betrokken bent geweest bij gedrag dat zij naar eigen goeddunken onaanvaardbaar achten.

Feedback
Als u opmerkingen wilt maken aan AIMIA over de Websites of als u vragen heeft hierover, neem dan contact op met AIMIA via e-mail op info@aimiafoods.com of schrijf naar AIMIA op bovenstaand adres of bel AIMIA op bovenstaand telefoonnummer.

Beveiliging
Alle informatie zal zo vertrouwelijk en zo veilig mogelijk worden gehouden door het gebruik van de beveiligde server van AIMIA en in agenten die namens AIMIA zijn aangesteld om de websitehosting te beheren. Zoals vereist door de wet, volgt AIMIA strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van de informatie die u aan AIMIA hebt gegeven, om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Rechten van het individu
Krachtens de Data Protection Act 1998 hebben alle individuen het recht om tegen betaling van een vergoeding van AIMIA een beschrijving te krijgen van alle persoonlijke gegevens die AIMIA over het individu bewaart, de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt en de ontvangers aan wie deze kunnen worden verstrekt. onthuld. Al deze personen hebben ook het recht om hen in een begrijpelijke vorm de informatie te hebben meegedeeld waaruit de Persoonsgegevens bestaan en alle informatie waarover AIMIA beschikt over de bron van die Persoonsgegevens. Als u meer informatie over dit punt wenst, neem dan contact op met AIMIA zoals hierboven beschreven.

Algemeen
AIMIA behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de gewijzigde Overeenkomst op de Website. Door de Websites te blijven gebruiken na een dergelijke plaatsing, wordt u geacht dergelijke variaties te accepteren. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de voorwaarden van deze Overeenkomst te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn.

In het geval dat een voorwaarde van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde geacht scheidbaar te zijn en blijft de rest van deze Overeenkomst geldig en afdwingbaar. Geen afstandsverklaring van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in aanvullende gebruiksvoorwaarden voor delen van de websites, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en AIMIA met betrekking tot uw gebruik van de website. Waar dergelijke gebieden onderworpen zijn aan aanvullende gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord door dergelijke gebieden of een deel daarvan te gebruiken, gebonden te zijn aan dergelijke aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke gebieden.

Voor alle duidelijkheid: niets in deze algemene voorwaarden verleent een derde partij enig voordeel of het recht om de hierin opgenomen voorwaarden af te dwingen.